Κεντρικά Γραφεία:

Λ. Δημοκρατίας 4, Νέο Ψυχικό

Πολιτική επιστροφών

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν λόγω αλλαγής γνώμης,

έχετε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες προθεσμία και επιβαρύνεστε την δαπάνη

επιστροφής στο κέντρο επιστροφών, στην διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 17,  Ρέντης, Αθήνα.

Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην συσκευασία τους, στην ίδια κατάσταση

στην οποία τα παραλάβατε και να συνοδεύονται με το  παραστατικό πώλησης.

 

 

Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για τις έξεις περιπτώσεις

 

1. Προιόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο

καταναλωτής  π.χ. στρώμα διάστασης 162 cm×198 cm.

2. Εχει ανοιχθεί η συσκευασία ή έχει υποστεί ζημιά το προϊόν, από χειρισμό που δεν

ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης και των χαρακτηριστικών του.

Εάν ζητηθεί να επιστραφεί προϊόν που έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη,

η Ecomat θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και θα  προτείνει στον πελάτη το αντίστοιχο τίμημα.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση η εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να μην αποδεκτεί μια τέτοια συναλλαγή.

3. Προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί.

4. Για λόγους αλλαγής γνώμης του πελάτη στην διάσταση ή στην σκληρότητα του προϊόντος.

 

 

 

Επιστροφές προϊόντων με ευθύνη τρίτων

 

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει τα προϊόντα

για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώματος, και στην περίπτωση

που υπάρχει δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον

διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη ελαττώματος σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών

ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει

κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Σε περίπτωση

έγκαιρης δήλωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση

του προϊόντος . Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση.

 

 

 

 

Scroll to Top